ขอเชิญร่วมงานประเพณีพ้อต่อ ระหว่างวันที่ 1-12 กันยายน 2558 ณ บริเวณศาลเจ้าผ้อต่อก๊ง บางเหนียว

โรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
ลิงค์ที่น่าสนใจ
หนังสือพิมพ์

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว

โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว สังกัดเทศบาลนครภูเก็ต เดิมชื่อโรงเรียนบางเหนียว ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ.๒๔๖๐ โดยหลวงเสริมวิชาพูน (ธรรมการจังหวัด) และนายหยอง (ผู้ใหญ่บ้าน) เปิดทำการสอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๔ ครูใหญ่ คนแรก คือนายต่ายสาน ตายนะศานติ ...

ปรัชญาของสถานศึกษา
"ริเริ่ม รอบรู้ ประพฤติดี มีความรับผิดชอบ"

วิสัยทัศน์ของสถานศึกษา
การจัดการศึกษาโดยอาศัยหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน พัฒนาระบบการบริหารจัดการ บุคลากร และผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มีความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

>> อ่านทั้งหมด

รางวัลพระราชทาน

รางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา

ร่วมบริจาคหนังสือ
ร่วมพิธีมอบเกียรติบัตร
ขอเชิญเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชมรมผู้ปกครอง

>> อ่านทั้งหมด

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
กิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทย ๒๕๕๘
อบรมค่ายดาราศาสตร์

>> อ่านทั้งหมด

อบรมครูภาษาอังกฤษ
อบรมโครงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้สู่ห้องเรียนคุณภาพ
อบรมเชิงปฏิบัติการระบบสารสนเทศทางการศึกษา

>> อ่านทั้งหมด

 

เด็กเก่ง เด็กดี บางเหนียว

ผลการสอบเด็กเก่งกรมส่งเสริมฯ