ร่วมเชียร์ ร่วมให้กำลังใจนักกีฬา ท.๒ การแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต ประจำปี ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๑๗-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘

โรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
ลิงค์ที่น่าสนใจ
หนังสือพิมพ์

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว

โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว สังกัดเทศบาลนครภูเก็ต เดิมชื่อโรงเรียนบางเหนียว ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ.๒๔๖๐ โดยหลวงเสริมวิชาพูน (ธรรมการจังหวัด) และนายหยอง (ผู้ใหญ่บ้าน) เปิดทำการสอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๔ ครูใหญ่ คนแรก คือนายต่ายสาน ตายนะศานติ ...

ปรัชญาของสถานศึกษา
"ริเริ่ม รอบรู้ ประพฤติดี มีความรับผิดชอบ"

วิสัยทัศน์ของสถานศึกษา
การจัดการศึกษาโดยอาศัยหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน พัฒนาระบบการบริหารจัดการ บุคลากร และผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มีความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

>> อ่านทั้งหมด

รางวัลพระราชทาน

รางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา

โครงการประชุมผู้ปกครองสัญจรครั้งที่ ๑/๒๕๕๘
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๕๘

>> อ่านทั้งหมด

อบรมยาเสพติด
เดินรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘
ปรับพื้นฐานนักเรียนชั้น ป.๑ และ ม.๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

>> อ่านทั้งหมด

อบรมจัดทำแผนกลยุทธ์สู่การยกระดับการศึกษา
กิจกรรมวันครู ๒๕๕๘
จุดเทียนชัยถวายพระพร ๕ ธันวามหาราช

>> อ่านทั้งหมด

 

เด็กเก่ง เด็กดี บางเหนียว

รางวัลเต้นแอโรบิก กับเทสโก้โลตัส