อิ่มบุญกับวันสำคัญ 30 กรกฎาคม 2558 วันอาสาฬหบูชา 31 กรกฎาคม 2558 วันเข้าพรรษา น้อมระลึกนึกถึงบุญคุณของแม่ 12 สิงหาคม 2558

โรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
ลิงค์ที่น่าสนใจ
หนังสือพิมพ์

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว

โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว สังกัดเทศบาลนครภูเก็ต เดิมชื่อโรงเรียนบางเหนียว ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ.๒๔๖๐ โดยหลวงเสริมวิชาพูน (ธรรมการจังหวัด) และนายหยอง (ผู้ใหญ่บ้าน) เปิดทำการสอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๔ ครูใหญ่ คนแรก คือนายต่ายสาน ตายนะศานติ ...

ปรัชญาของสถานศึกษา
"ริเริ่ม รอบรู้ ประพฤติดี มีความรับผิดชอบ"

วิสัยทัศน์ของสถานศึกษา
การจัดการศึกษาโดยอาศัยหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน พัฒนาระบบการบริหารจัดการ บุคลากร และผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มีความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

>> อ่านทั้งหมด

รางวัลพระราชทาน

รางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา

ร่วมพิธีมอบเกียรติบัตร
ขอเชิญเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชมรมผู้ปกครอง
โครงการประชุมผู้ปกครองสัญจรครั้งที่ ๑/๒๕๕๘

>> อ่านทั้งหมด

อบรมจริยธรรม ค่ายพุทธบุตร-ธรรมจาริณี
ร่วมกิจกรรมกับดัชมิลล์
กิจกรรมวันสุนทรภู่ ๒๕๕๘

>> อ่านทั้งหมด

อบรมเชิงปฏิบัติการระบบสารสนเทศทางการศึกษา
อบรมจัดทำแผนกลยุทธ์สู่การยกระดับการศึกษา
กิจกรรมวันครู ๒๕๕๘

>> อ่านทั้งหมด

 

เด็กเก่ง เด็กดี บางเหนียว

รางวัลเจ้าบ้านน้อยที่ดี ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๘